Chat with us, powered by LiveChat

01 sierpnia 2019

Regulamin akcji promocyjnej w Wołominie LATO2019


Regulamin kampanii reklamowej w Wołominie

 • 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać będzie się promocja rabatowa na badani rezonansu magnetycznego w Wołominie.

 • 2

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest TOMMA Diagnostyka Obrazowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-147) przy ul. Piotra Ściegiennego 84A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000631790 zwana dalej „ORGANIZATOREM”

 • 3
 1. Akcja Promocyjna dostępna jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która rejestrując się na badanie podała kod rabatowy: „Lato2019” w terminie od 01.08.19 do 30.09.19 jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwana dalej “UCZESTNIKIEM”.
 2. Akcja promocyjna trwa od 01.08.19 do 30.09.19
 3. Zakres usług objętych promocją to:
 • Badanie rezonansem magnetycznym
 1. Każdy z UCZESTNIKÓW korzystających z promocji uprawniony jest do zniżki rabatu w wysokości 15 % liczonego od kwoty podanej w cenniku.
 2. Zniżki nie łączą się z innymi trwającymi akcjami promocyjnymi.
 3. Każdy z UCZESTNIKÓW może dokonać zapisu na maksymalnie jedno
 4. Liczba miejsc i czas Akcji Promocyjnej jest ograniczony.
 • 4
 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w określonym terminie:
 2. dokonać zapisu telefonicznego pod numerem 734 856 333, lub na miejscu w Pracowni TOMMA przy ul. Gdyńskiej 1/3, 05-200 Wołomin
 3. podczas zapisu na badanie przekazać kod promocyjny: Lato2019
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc lub czasu trwania promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania badania, tylko i wyłącznie w godzinach pracy pracowni oraz dostępności lekarza specjalisty.

 

 • 5
 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://tomma.com.pl/promocje/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji Promocyjnej w czasie jej trwania, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków na jakich UCZESTNICY przystąpili do Akcji Promocyjnej. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej: https://tomma.com.pl/
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
  Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 01.08.2019r,
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 1 dnia roboczego od dnia ich dokonania i ogłoszenia zmiany poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej.