Regulamin - TOMMA Diagnostyka Obrazowa

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Portal Internetowy udostępniany jest Użytkownikom przez Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609.
 2. Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralne części określa zasady stanowiące podstawę prawną korzystania z Portalu internetowego pod adresem www.tomma.com.pl.
 3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. DEFINICJE

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609, REGON 630590525;
 3. Portal, Portal internetowy – portal internetowy Tomma prowadzony przez Administratora pod adresem www.tomma.com.pl;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie korzysta z Portalu.

 

III. INFORMACJE ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 1. Administratorem Portalu jest Tomma Diagnostyka Obrazowa  S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609, REGON 630590525.
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest informowanie o działalności sieci medycznych pracowni diagnostycznych założonych oraz prowadzonych przez Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A z siedzibą w Poznaniu.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Chrome, Firefox, Internet Explorer oraz Opera z najnowszymi aktualizacjami).
 4. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne dla każdego użytkownika sieci Internet.
 5. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie Polityką prywatności, określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącą jego integralną część.
 6. Administrator:
 7. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Administrator informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług;
 8. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;
 9. ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w sieci Internet.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw majątkowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 

V. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług związanych z prowadzeniem Portalu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator jest uprawniony do prowadzenia w ramach Portalu działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania na Portalu reklam towarów i usług.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres biuro@tomma.com.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Portalu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora (np. awarie sprzętu, sieci Internet). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

VII. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.tomma.com.pl/regulamin.
 2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na adres biuro@tomma.com.pl.
 3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu.