Polityka prywatności

PUNKT KONTAKTOWY RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Sarnecki
iod@tomma.com.pl

Centrala Firmy:
ul. Piotra Ściegiennego 84A, 60-147 Poznań

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zachowując prawo do prywatności użytkowników portalu oraz spełniając wymogi wynikające z przepisów prawa, Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609,REGON 630590525, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje, w jaki sposób dane przekazane przez Użytkowników Portalu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000631790 , NIP 777-10-59-609,REGON 630590525.

3. Administrator w szczególności analizuje ochronę prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością selekcjonuje oraz wprowadza właściwe środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, przede wszystkim dotyczące systemów szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Nad procesem przetwarzania danych sprawowana jest stała kontrola przez Administratora, ograniczająca jednocześnie dostęp do danych w możliwie największym stopniu, która ponadto udziela stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu.

4. W przypadku korzystania z niektórych Usług, Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi.

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez Administratora zgodnie z  Rozporządzeniem PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści lub rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Na podstawie danych osobowych Użytkowników może być przeprowadzona weryfikacja, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Informacje marketingowe i handlowe będą przekazywane Użytkownikowi tylko po wyrażeniu zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6a. Informacja dla Pacjenta prywatnego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. z siedzibą Poznaniu, zwana dalej Spółką;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Mariusz Sarnecki (e-mail: iod@tomma.com.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit. b i art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu diagnostycznego.
 • W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu diagnostycznego; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6b. Informacja dla Pacjenta NFZ:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. z siedzibą Poznaniu, zwana dalej Spółką;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Mariusz Sarnecki (e-mail: iod@tomma.com.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit c)
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celach sprawozdawczych i rozliczeniowych;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą powierzane do dalszego przetwarzania firmie Mariusz Szlachetko „MarAnn Computer Systems” z siedzibą w Opolu w celach ewidencyjno-sprawozdawczych i rozliczeniowych;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu diagnostycznego. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu diagnostycznego;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6c. Informacja dla Pacjenta z towarzystwa ubezpieczeniowego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. z siedzibą Poznaniu, zwana dalej Spółką;
 • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pan Mariusz Sarnecki (e-mail: iod@tomma.com.pl);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu diagnostycznego na podstawie 6 ust 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. h RODO –
  w związku z zawartą przez Administratora Danych umową z ubezpieczycielem na świadczenie usług medycznych na rzecz ubezpieczonego;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów określonych w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu diagnostycznego. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych niemożliwym będzie przeprowadzenie procesu diagnostycznego;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z prawem do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.

8.Portal wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Portalu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Administrator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Portalu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

9. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki prywatności na Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

10. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tomma.com.pl.